WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
026 44 58 210

Over WSNP

Algemene informatie over de WSNP

WSNP staat voor Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ook wel schuldsanering

Heeft u als privépersoon hulp nodig bij uw schulden en zijn het er zoveel dat u deze niet meer kan aflossen? In dat geval kunt u zich wenden tot uw gemeente, de gemeentelijke kredietbank van uw woonplaats, uw beschermingsbewindvoerder of een advocaat. Zij bieden u hulp bij het saneren van uw schulden.

Minnelijk traject

Zij proberen een regeling te treffen met al uw schuldeisers. Dit heet het minnelijke traject. Uw vrij te laten bedrag wordt berekend aan de hand van uw inkomen en vaste lasten. Het verschil dient u te sparen voor de schuldeisers.

Overzicht van uw schulden

Het is van belang dat u al uw schulden opgeeft aan uw schuldhulpverleners, anders kunnen zij u niet helpen bij uw schulden. Geeft u niet al uw schulden op, dan blijft een schuld buiten de regeling en moet u die volledig betalen.

Aanvraag toelating tot wsnp

Slaagt een minnelijk traject niet dan kunt u een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot het wettelijke traject WSNP ook wel schuldsanering genoemd.

De rechtbank beslist of u wordt toegelaten. Een van de voorwaarden is dat u eerst geprobeerd heeft om een minnelijke regeling met uw schuldeisers te treffen. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden mag u het minnelijke traject overslaan.

Voor toelating tot de WNSP moet een verzoekschrift en een verklaring ex artikel 285 Fw (Faillissementswet) aan de rechtbank worden overgelegd.

Bewindvoerder wsnp

Wordt u als schuldenaar (saniet) toegelaten tot de schuldsanering dan benoemt de rechtbank een bewindvoerder WSNP, die al uw financiële in- en uitgaven controleert. Ook dient u maandelijks een gedeelte van uw inkomen af te dragen aan de bewindvoerder WSNP (afdrachtverplichting). Het te sparen bedrag wordt bepaald aan de hand van uw inkomen en uw vaste lasten. Het vrij te laten bedrag wordt berekend door uw bewindvoerder WSNP. Het meerdere moet u dus afdragen aan uw bewindvoerder WSNP. Het gespaarde bedrag wordt aan het einde van de wsnp onder uw schuldeisers verdeeld. Als er niet genoeg is om alle schulden volledig te voldoen, dan ontvangen de schuldeisers naar rato een percentage van hun vordering.

Duur wsnp

Het WSNP traject duurt minimaal 3 en maximaal 5 jaar. Voorwaarde is wel dat u zich aan alle verplichtingen, die gelden voor de schuldsanering, houdt. De verplichtingen zijn onder meer een afdrachtverplichting, informatieverplichting, inspanningsverplichting en sollicitatieverplichting. U mag uiteraard ook geen nieuwe schulden maken. U mag dus ook geen geld van familie of vrienden lenen.

Verlenging duur wsnp

Als u zich niet aan alle verplichtingen houdt tijdens de schuldsanering, dan kan de rechter besluiten onder bijzondere omstandigheden de periode van de WSNP van 3 jaar te verlengen tot een periode van maximaal 5 jaar afhankelijk van de omstandigheden waarom u de verplichtingen niet bent nagekomen.

Postblokkade

De eerste 13 maanden van het WSNP traject geldt er een postblokkade. Dit houdt in dat al uw post via uw bewindvoerder WSNP loopt. U ontvangt uw post met enkele dagen vertraging van uw bewindvoerder WSNP.

Schone lei

Aan het eind van de schuldsanering van 3 tot maximaal 5 jaar krijgt u een schone lei toegekend door de rechtbank. Indien dat wordt toegekend door de rechtbank, dan bent u verlost van uw schulden. Ook al heeft de bewindvoerder WSNP uw schulden niet volledig kunnen aflossen.

CJIB en DUO

Dit geldt overigens niet voor studieschulden bij Duo en strafrechtelijke boetes van het CJIB. Deze schulden dient u na afloop van de schuldsanering alsnog te voldoen.

Beroep bij hof

In de volgende situaties kan een advocaat voor u een beroepschrift indienen bij het gerechtshof:

  • De rechtbank heeft besloten om uw aanvraag tot toelating tot de WSNP af te wijzen,omdat de rechtbank bijvoorbeeld vindt dat de schulden niet te goeder trouw zijn ontstaan (bijv. onverantwoord koopgedrag, strafrechtelijke schulden, fraude, eerdere faillissementen, bepaalde belastingschulden). In principe moeten uw schulden ouder zijn dan 5 jaar. Echter als u aantoont dat u uw problemen, waardoor u in de schulden bent gekomen, heeft aangepakt, zodat het niet weer kan gebeuren, en financieel stabiel bent, dan kan de rechtbank u toch toelaten ook al zijn uw schulden niet ouder dan 5 jaar.
  • Gedurende de periode van 3 tot 5 jaar kan de rechtbank besluiten om de schuldsanering op te heffen (dit wordt een tussentijdse beëindiging genoemd) omdat u zich niet houdt aan uw verplichtingen. De rechtbank vindt bijvoorbeeld dat u nieuwe schulden heeft gemaakt of dat u zich niet heeft gehouden aan de inlichtingenplicht en/of inspanningsplicht. Het is dringend aan te bevelen om een advocaat mee te nemen naar deze zitting, die namens u verweer kan voeren. Vaak kan dan een tussentijdse beëindiging van uw schuldsanering worden voorkomen. Als uw WSNP traject tussentijds wordt beëindigd dan komt u er de eerste 10 jaar niet meer in! U wordt dan niet meer toegelaten en krijgt alle schuldeisers en deurwaarders achter u aan. Wordt toch uw WSNP/ schuldregeling beëindigd door de rechtbank, dan kan een advocaat u bijstaan in het hoger beroep bij de hogere rechter namelijk het gerechtshof.
  • De rechtbank heeft besloten om na 3 of 5 jaren uw schuldsanering te beëindigen zonder ‘schone lei’.
  • De rechtbank besluit om uw ‘schone’ lei te ontnemen.

Beroepstermijn

In bovengenoemde gevallen heeft u het recht om binnen 8 dagen na de uitspraak van de rechter (zeer korte beroepstermijn) een beroepschrift in te dienen bij het gerechtshof. U kunt dit niet alleen. U heeft hierbij bijstand nodig van een advocaat. Het is dan ook belangrijk dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt zodat advocaat Paanakker of advocaat Hoksbergen op tijd het beroepschrift kunnen indienen. Wacht niet tot de laatste dag van de beroepstermijn want dan is het te laat.

Kosten

De kosten voor onze inschakeling zijn laag. Voor alle procedures geldt dat u in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) met de laagste eigen bijdrage van € 143,-.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand voor de advocaatkosten (dit is wel inkomensafhankelijk).  De gemeente beslist of u recht heeft op bijzondere bijstand. U moet dus wel aan bepaalde voorwaarden voldoen om daarvoor in aanmerking te komen. De aanvraag dient u zelf in te bij de gemeente, waarin u woonachtig bent.

Advocatenkantoor Paanakker en Hoksbergen Advocatuur verlenen vooral rechtshulp in de regio zoals de plaatsen: Arnhem, Zutphen, Zevenaar, Doetinchem, Wageningen, Ede, Renkum, Almelo, Zwolle. Komt u buiten Gelderland en Overijssel dan staan wij u natuurlijk ook graag bij.