WSNP Advies

Onze ervaren advocaten helpen u graag.

Contact
085 5360 007

Blog

Faillissementsverzoek en aantal wsnp verzoeken

Meerdere verzoeken tot toelating wsnp

Hoge Raad doet uitspraak over het indienen van meerdere verzoeken tot toelating tot de WSNP, tijdens de schorsing van een aanvraag tot faillietverklaring. Een faillissementsverzoek of de behandeling daarvan wordt namelijk geschorst zolang niet onherroepelijk beslist is op het verzoek tot toelating WSNP. Mogen gedurende deze schorsingsperiode meerdere verzoeken tot toelating tot de WSNP worden ingediend?

 

Schorsing faillissementsverzoek

In deze procedure was er een faillissementsverzoek ingediend bij de rechtbank. Dit verzoek werd geschorst, zodat schuldenaar de mogelijkheid kreeg een aanvraag tot toelating tot WSNP in te dienen. Zijn verzoek tot toelating tot de WSNP werd afgewezen door de rechtbank, hof en Hoge Raad.  Voor dat de Hoge Raad uitspraak had gedaan, diende de schuldenaar een tweede verzoek tot toelating tot de WSNP in bij de rechtbank.

 

Tweede wsnp verzoek

De schuldenaar stelde zich op het standpunt dat het verzoek tot faillietverklaring nog steeds was geschorst. Hij had het recht opnieuw een verzoek tot toelating tot de WSNP in te dienen. Hij was van mening dat hij – zolang zijn tweede aanvraag tot toelating WSNP nog in behandeling is – niet failliet kon worden verklaard. Zijn standpunt was dus dat de schorsing nog steeds voortduurde.

 

Afwijzing tweede verzoek door rechtbank en hof

Rechtbank wees ook deze tweede aanvraag tot toelating tot WSNP af. De rechtbank was van mening dat dit tweede verzoek tot toelating tot de wsnp er niet toe leidt, dat de nog lopende behandeling van het faillissementsverzoek (opnieuw) wordt opgeschort. De rechtbank verklaarde schuldenaar failliet.

 

Het hof bekrachtigde dit vonnis van de rechtbank. Het hof is van oordeel dat het tweede ingediende wsnp-verzoek er in beginsel niet toe behoort te leiden, dat de behandeling van het faillissementsverzoek in eerste aanleg geschorst blijft of wederom wordt geschorst.

 

Een andere uitleg zou er volgens het hof toe leiden dat een natuurlijk persoon de behandeling van een tegen hem ingediend faillissementsverzoek, en daarmee het uitspreken van het faillissement, zou kunnen voorkomen door steeds weer een nieuw verzoek tot toepassing van de wsnp in te dienen. Een faillietverklaring zou daarmee tegen kunnen worden gegaan.

 

Het hof is dan ook van oordeel dat de rechtbank de behandeling van het faillissementsverzoek heeft kunnen voortzetten. De rechtbank hoeft niet af te wachten totdat op het tweede verzoek tot toelating tot in hoogste instantie is beslist.

Misbruik van bevoegdheid

De Hoge Raad is het niet eens met de rechtbank en het hof. De Hoge Raad is van mening dat het tweede verzoek tot toelating tot de WSNP tijdig is ingediend. Dit leidt er toe dat (opnieuw) het faillissementsverzoek is geschorst. Dit is slechts anders als er sprake is van misbruik van bevoegdheid door de schuldenaar.

 

Hiervan is sprake als de schuldenaar enkel en alleen ter voorkoming van een faillietverklaring telkens (nieuwe) verzoeken tot toelating tot wsnp indient zonder nieuwe feiten of omstandigheden aan te voeren.

Hoge Raad  9 juni 2017